Zorgzwaartepakketten Kind en Jeugd
Niet ieder kind of jongere heeft evenveel zorg of begeleiding nodig. Daarom stelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie waarin beschreven staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) iemand recht heeft. Zonnehuizen Kind en Jeugd biedt zorg voor de zorgzwaartepakketten met de grondslag VG, LVG en GGZ. VG staat voor verstandelijk gehandicapt, LVG voor licht verstandelijke gehandicapt, en GGZ voor geestelijke gezondheidszorg.

Hieronder een omschrijving van de zorgzwaartepakketten die Zonnehuizen Kind en Jeugd aanbiedt en van de locaties waar ze geboden worden. Kies eerst een categorie (VG, LVG en GGZ) en vervolgens het zorgzwaartepakket waar u meer over wilt weten.


ZZP 3 LVG Wonen met intensieve behandeling en begeleiding

De kinderen en jongeren met indicatie ZZP 3 LVG verblijven gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Zonnehuizen biedt de kinderen en jongeren een duidelijk omschreven behandelklimaat, dat zich uitstrekt tot alle leefsferen.

Het kind of de jongere wordt behandeld aan de hand van een voor hem of haar vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met de specifieke problematiek biedt Zonnehuizen de kinderen en jongeren begeleiding en behandeling binnen een kleine overzichtelijke groep met een intensieve betrokkenheid van groepsleiders en behandelaars.

Door Zonnehuizen wordt regelmatig contact onderhouden met de ouders/ thuissituatie, de school van het kind of jongeren en verder met bijvoorbeeld gezinsvoogd, maatschappelijk werk en eventueel andere externe betrokkenen.

Dit ZZP wordt door Zonnehuizen Kind en Jeugd geboden binnen de gezinswoonvormen, OBC Zeist, OBC Michaelshoeve en het Klinisch Centrum voor jeugd GGZ.